ستاره ونک، فعال در زمینه های مختلف خدمات گردشگری آنلاین