۲نبش، واسط بین افراد در حال جستجوی ملک و مشاوران املاک