کوکوناد، سوپرمارکت اینترنتی فعال در عرضه مایحتاج زندگی