هایپرباز، سوپرمارکت اینترنتی مواد غذایی و کالای منزل