هایپر باز در شهریور ۱۳۹۶ به عنوان یک سوپرمارکت اینترنتی فعالیت خود را در بستر اینترنت راه اندازی کرده است.