فلایتیو از بهمن ماه سال ۱۳۹۴ در زمینه فروش بلیط فعالیت خود را شروع کرد.