فدک، شرکت حمل و نقل ریلی ۵ ستاره کشور با ارائه خدمات مختلف