سوپر مارکت شهروند یکی از بزرگترین سوپرمارکت های اینترنتی در کشور است.