شرکت حمل و نقل ریلی رجا در سال ۱۳۷۶ حمل و نقل ریلی کشور را بر عهده گرفت .

این شرکت در انتهای سال ۱۳۸۸ به شرکت تامین اجتماعی واگذار شد .