اپلیکیشن کرفس، برای شمردن کالری های لازم و انرژی مصرف شده جهت تناسب