سکه، اپلیکیشنی برای پرداخت‌ها و انجام خدمات مالی روزمره